Antagna den 15 oktober 1949, kompletterade den 28 mars 1953, den 21 mars 1975 den 25 mars 1992, den 1 april 2008 samt den 22 april 2016.
§ 1 Föreningens ändamål är att främja studiet och skyddet av djur- och växtvärlden i Göinge och för övrigt odla intresset för biologiska frågor.
§ 2 Till medlem kan på förslag av styrelsen inväljas envar för föreningens verksamhet intresserad person.
§ 3 Till hedersledamot kan väljas person, som i synnerlig grad gjort sig förtjänt om föreningen eller dess syften eller de biologiska vetenskaperna. Val av hedersledamot företages på föreningssammanträde näst efter det, där frågan blivit väckt.
För val fordras 3/4 majoritet.
§ 4 Styrelsen består av sju ledamöter och två ersättare, alla valda av årsmötet. Ordförande väljes av årsmötet och för en tid av ett år. Övriga sex styrelseledamöter väljes för en tid av två år. Detta val sker växelvis så att varje år väljes tre ledamöter.
Två suppleanter väljes för en tid av ett år.
Två revisorer jämte en suppleant väljes för ett år.
Styrelsens säte är Hässleholm.
§ 5 Verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
§ 6 Föreningsmöte hålles på tider och platser, som bestämmas av styrelsen. Kallelse sker personligt och skriftligt.
Till sammanboende medlemmar utsändes gemensam kallelse.
§ 7 Årsmöte hålles före 1 mars. Vid årsmöte behandlas styrelsens och revisorernas berättelser, vidare bestämmes årsavgiften.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.
§ 8 En valberedning på tre personer skall finnas. Ledamöterna i denna väljs av årsmötet. En av dessa utses att vara sammankallande.
§ 9 Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar liksom fråga om föreningens upplösning må behandlas endast på årsmöte samt på ett därefter följande föreningsmöte minst 1 månad efter årsmötet. För giltigt beslut fordras minst 2/3 majoritet vid båda sammanträdena. Upplöses föreningen, tillfaller dess egendom kulturnämnden i Hässleholms kommun, enligt ett upprättat PM mellan GBF och Kulturförvaltningen.

Grunden till vår grafisk profil finns här (visas i ett nytt fönster)