Hässleholms kommun

                                                                         Stadshuset

                                                                         281 00 HÄSSLEHOLM

 

 

 

 

HOVDALARESERVATET FÖR REKREATION OCH NATURVÅRD

 

Föreningen Hovdala Vänner och Göingebygdens Biologiska Förening har i en tidigare inlaga, den 15 Augusti 2006, föreslagit att Hovdalaområdet skall bevaras som ett kommunalt naturreservat.

 

Därefter har det skett en valrörelse där alla politiska partier uttalat sina åsikter i denna fråga. Bland annat i en artikel i Norra Skåne från hösten 2006 kan man tydligt uppfatta de politiska företrädarnas positiva åsikter i ärendet. Då det uppenbarligen finns en positiv majoritet för ett naturreservat har vi i de två föreningarna arbetat vidare med ett förslag till beslutsunderlag.

 

Vi överlämnar härmed ett utkast till beslutsunderlag för kommunfullmäktige. Vi förväntar oss att detta beslutsunderlag skall få en slutlig bearbetning i kommunstyrelsen, till en reservatsbildning att föredras i kommunfullmäktige under våren 2007.

 

Hässleholm den 29 mars 2007

 

Föreningen Hovdala Vänner          Göingebygdens Biologiska Förening

 

 

                                                                      Hässleholms Kommun

                                                                                                                                                         Stadshuset

                                                                                                                                                         281 00 HÄSSLEHOLM

 

 

Översiktsplanen för Hovdala, förslag till förändring.

 

Vad är vårt arv till framtida generationers kommuninnevånare? Varför planerar vi för 1000-tals år när det gäller hantering av miljögifter och farligt avfall, men bara kortsiktigt när det gäller den fysiska exploateringen av vår natur?

 

En fortsatt utbyggnad av bostadsområden och industriområden är självklart nödvändig och i de flesta fall rent av önskvärd. Vad som däremot inte är lika självklart är att trygga de naturvärden som framtida generationer har rätt till. Runt om i världen växer byar och städer ihop till samman-hängande storstäder. Det dröjer kanske inte ens 100 år förrän Hässleholm, Sjörröd och Tormestorp är sammanbyggt. Likaså kan då Hässleholm, Finja, Tyringe och Skyrup ha växt samman. Hovdalaområdet med de vackra sluttningarna med utsikt över Finjasjön kommer då att utsättas för ett stort exploateringstryck. Redan idag kommer det gång på gång upp förslag om försäljning av mark liksom om byggnation på Hovdalaområdet. Som exempel kan nämnas att i skrivande stund, är ett så kallat ”trädhus” under uppförande. Det har vidare funnits långt gångna planer på att sälja cirka 40 hektar mark vid Guldkusten/Solhems ekskogsområde till en privat intressent för att kunna bygga 50 hus alldeles vid stranden samt därtill bygga en campinganläggning i området. Strandskyddet kommer – enligt kommunens planering – i så fall att upphöra. Även om ingreppen hitintills har varit relativt små, är det inte svårt att tänka sig vad denna utveckling kan leda till på längre sikt.

 

Hovdalaområdet köptes av Hässleholms kommun (alltså av oss kommuninnevånare) i samband med att den militära verksamheten i kommunen avvecklades. Detta har gett oss möjlighet att skapa något helt unikt, inte bara för oss själva och våra barn, utan i synnerhet för framtida generationer. Varför inte tillsammans verka för att hela Hovdalaområdet förklaras som naturreservat? Ett sådant naturreservat skall naturligtvis kunna utnyttjas för en mängd olika aktiviteter, men samtidigt skyddas (genom inskrivna begränsningsservitut) för att hindra avstyck-ning eller försäljning av marken liksom för att hindra att marken exploateras för exempelvis bostadsbebyggelse.

 

Hässleholms kommun marknadsför sig som en kommun där det är bra att bo och arbeta. Här finns god service av alla de slag och ett stort kulturutbud. Men det vi lyfter fram som särskilt unikt är att här – i Skånes största kommun – finns samtidigt närheten till en fantastisk natur och allt vad den kan bjuda på. Inte sällan pekar vi då just på Hovdalafältet med dess skogar, sjöar, kullar och fält samt den orörda naturen längs Finjasjöstranden. Men som sagt hur länge kommer det att förbli så?

 

Skånes största kommun – med sin slogan ”närhet till naturen” – borde självklart även kunna visa upp att här finns Skånes största naturreservat. Då först är det trovärdigt att vi även i framtiden kan garantera ”närhet till naturen”. Det skulle även bli något helt unikt att lyfta fram när vi marknadsför Hässleholms kommun i olika turistsammanhang.

 

Hässleholm den 15 augusti 2006

Föreningen Hovdala Vänner                                                                                  Göingebygdens Biologiska Förening

 

Lars Jansson                                                                                                                                                         Arne Gustavsson