Öppet brev till de politiska partierna i Hässleholms kommun, angående utbyggnaden av vindkraften.   2010-04-27    

 

Hässleholms kommun har pekat ut fyra geografiska områden där vindkraften fått högre prioritet än andra allmänna intressen.  Vi menar att det är positivt att kommunen velat styra och koncentrera utbyggnaden till de ur vindkrafts- synpunkt lämpligaste områdena.

Alla dessa områden (delar av Nävlingeåsen, del av Matterödsåsen, område väster om Vittsjö och ett område öster om Emmaljunga) ligger i skogsbygder. Ett mycket viktigt påpekande i detta sammanhang är att det ännu så länge råder ”en näst intill total brist på kunskap om vindkraftens påverkan på skogens fauna”.

Med anledning av de stora investeringar som krävs och den bristande erfarenhet man ännu har av att bygga stora anläggningar i skogsbygder och de följdverkningar eventuella misslyckanden kan få för naturen, för enskilda personer, för samhället i stort men också för exploatörerna föreslås att man börjar med ett område i kommunens skogsbygd. Vi menar att man lämpligen inleder vindkraftssatsningen inom kommunen med området på Nävlingeåsen öster om väg 23, där man skaffar sig erfarenheter och gör utvärderingar. Först därefter fortsätter utbyggnaden av område 2, sedan med område 3 osv.                                             

Vårt förslag är således att kommunen tillsvidare ”fryser ner” eventuella planer på att bygga ut vindkraft i andra områden. Detta gäller bl a det just nu i massmedia uppmärksammade skogsområdet norr om Ballingslöv, som ju inte ligger i något av de fyra prioriterade områdena.

 

För GBF och med miljövänliga hälsningar

 

Lennart Mattsson                                                                            Arne Gustavsson

Ordförande                                                                                      Styrelseledamot