Göingebygdens Biologiska Förening

c/o Lennart Mattsson                                                                                                                                          2009-03-26

Körsbärsvägen 7                                                                                                               

281 40 HÄSSLEHOLM                                                                                                                            YTTRANDE

                                                                                                                                         

                                                           

HS Kraft AB

Ankargripsvägen 3

SE-211 19 MALMÖ

.

 

Angående ”Planer på uppförande av 13 vindkraftverk i Klippans och Hässleholms kommuner

 

Rent allmänt är föreningen positiv till en utbyggnad av vindkraften, eftersom den bl a är inhemsk, förnyelsebar och en ”ren” energikälla.

 

* Av ”Översiktsplanen för Hässleholms kommun (antagen 2007-05-02)” framgår att de föreslagna vindkraftverken ligger i eller nära ett av Hässleholms kommuns markerade s k bullerfria områden, vilket gör det olämpligt att ha den föreslagna lokaliseringen.

 

* Eftersom kunskapen om storskalig vindkraftsetablering i skogsområden är mycket bristfällig förslås att detta område inte exploateras i ett första skede. Området har ett rikt djurliv och är ett område där Hässleholm med grannkommunerna Höör, Klippan och Perstorp ännu inte presenterat en gemensam syn på vindkraftsetableringen.

 

* Med anledning av de stora investeringar som krävs och den bristande erfarenhet man ännu har av att bygga stora anläggningar i skogsbygder och de följdverkningar eventuella misslyckanden kan få för naturen, för enskilda personer, för samhället i stort men också för exploatörerna föreslås att man börjar med att bygga ut ett område i kommunens skogsbygd. Vi föreslår i så fall ett område på Nävlingeåsen öster om väg 23, där man skaffar sig erfarenheter och gör utvärderingar.  Först därefter kan man fortsätta utbyggnaden i andra områden.  

 

 

För GBF och med miljövänliga hälsningar

 

 

 

Lennart Mattson                                                                                                       Arne Gustavsson

Ordförande                                                                                                               Styrelseledamot