SAMRÅDSYTTRANDE             

                                                                        

                                                           

 

Byggnadsnämnden

Hässleholms kommun

Stadshuset

281 80 Hässleholm

 

 

 

 

Angående ”Detaljplan för BJÖRKLUNDA Hässleholms  stad och kommun Skåne län”.

 

Allmänna synpunkter

*  Planförslaget förefaller vara väl utformat, med betoning på ett ”grönt perspektiv”, vilket är bra!

*  Planen bör innehålla någon passus om att djurhållning med bl a nötdjur och hästar skall kunna bedrivas även i framtiden på betesmarkerna utmed Södra Kringelvägen och kring dagvattendammarna. – Det är värdefullt med ett levande jordbrukslandskap i nära kontakt med staden Hässleholm.

 

Särskilda synpunkter

Sidan 19.

Lägg till att hanindivider av sälg (Salix caprea) också bör sparas, med tanke på binas och andra pollinerande insekters födobehov tidigt på våren.

Sidan 21

Strävan att minska minska andelen asfalterad mark och underlätta infiltration av dagvatten är mycket bra. – Det går kanske att på andra ställen  i planen ytterligare gå vidare i denna strävan!

 

För GBF och med miljövänliga hälsningar

 

 

 

Lennart Mattsson                                                                              

Ordförande

0451-822 48