Göingebygdens Biologiska Förening               

c/o Lennart Mattsson                            

Körsbärsvägen 7                                                                                                               

281 40 HÄSSLEHOLM                                                                                          2009-11-25

 

Till

samtliga partier i Hässleholms kommunfullmäktige

 

 

Angående kommunekologtjänsten i Hässleholms kommun.

 

Budgeten för år 2010 kommer att behandlas på nästa sammanträde med kommunfullmäktige i Hässleholm. Såvitt vår förening kunnat utröna så är en halvtidstjänst  föreslagen. Vi befarar att det finns så många arbetsuppgifter inom naturområdet att detta inte räcker. En vädjan är därför att det sker en omprioritering, så att en heltidstjänst för en kommunekolog inrättas.

 

För närvarande är det på många håll ekonomiskt kärvt, även för Hässleholms kommun. Sparbehov finns! Vad man skall spara på är i någon mån fråga om vad som skall prioriteras. Valmöjligheter finns.

 

Vilka är Hässleholms kommuns starka sidor? – Är det natur eller . . .?  – Om svaret blir natur, är det då inte väsentligt att denna starka sida vårdas.  – Måste det inte finnas någon inom kommunen som har specialkunskaper i ekologi och naturvård?

 

Ett naturvårdsprogram för Hässleholms kommun antogs av kommunfullmäktige 2005-05-30. Vi menar att det behövs biologisk kompetens för att följa upp vad som föreslagits i programmet.  Man får ut mycket mer om denna kompetens finns inom kommunen än om den inhandlas utifrån.

 

Ett miljömålsprogram för Hässleholms kommun 2006-2010, antogs av fullmäktige i januari 2006. Vi menar att det behövs biologisk kompetens för att följa upp vad som föreslagits i programmet. Man får ut mycket mer om denna kompetens finns inom kommunen än om den inhandlas utifrån.

 

En kommunekolog kan väl sägas vara ett redskap/verktyg för att nå uppsatta naturmål.  Arbetsuppgifterna för en kommunekolog är många.

 

Kommunen lanserar ofta naturen som ett viktigt marknadsföringsobjekt. I detta sammanhang kan nämnas Hovdalaområdet.   – Vilka redskap/verktyg har man där för att nå uppsatta naturmål?

 

Hur hanteras en eventuell vindkraftsutbyggnad?

 

Strandskyddsfrågorna har fått ny aktualitet, bl. a i ett uppmärksammat fall på Gotland.

 

Kommunala reservat har ännu inte skapats i Hässleholm, till skillnad från exempelvis i Kristianstad. Sådana reservat kanske rent av kan bli en marknadsmässig tillgång för kommunen.

 

Politiker /kommunen måste ha visioner, framtidstankar. Redskap behövs för att genomföra gröna visioner.

 

Styrelsen i Göingebygdens Biologiska Förening anser att Hässleholms kommun behöver ha en kommunekolog på heltid – Omprioritera!

 

Hässleholm som ovan

 

 

Lennart Mattsson

Ordförande