\import GBFvindkraft2008-03-09_doc_m4723323b.jpg

Göingebygdens Biologiska

c/o Lennart Mattsson                                                                                                                                                              2009-02-05

Körsbärsvägen 7                                                                                                               

281 40 HÄSSLEHOLM                              YTTRANDE ÖVER UTSTÄLLNINGSVERSION

                                                                                                                                          En bilaga

                                                           

Hässleholms kommun

Byggnadsnämnden

Att. Henrik Petersson

281 80 Hässleholm

.

Tillägg till ”Översiktsplan för Hässleholms kommun 2007”, Tema Vindkraft”

 

 

Rent allmänt är föreningen positiv till en utbyggnad av vindkraften, eftersom den bl a är inhemsk, förnyelsebar och en ”ren” energikälla.

 

 

A. Inledande förutsättningar, beträffande ”Hässleholms kommuns översiktsplan 2007  Vindkraft, Utställningsversion”

 

Sid 3

Här står: ”FÖRORD   . . . Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.”

Vår kommentar: . ”Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring till det bättre i ett uthålligt perspektiv och med ambition att utvecklas” vore en bättre formulering.

 

Sid 5

I planförslaget anges att man utgått från grannkommunernas vilja. Resultaten av dessa överväganden/samråd/förhandlingar/ är, såvitt vi kan bedöma, inte medtagna i plantexten.

 

Sid 6

Hässleholms kommun pekar ut fyra geografiska områden där vindkraften kan få högre prioritet än andra allmänna intressen.  – Det är viktigt att beakta hur gräns-dragningen för dessa områden görs. På kartorna är dessa fyra områden markerade med ”stela ovaler”, utan hänsyn till den verkliga landskapsbilden. En exaktare områdesmarkering önskas!

 

 

Sid 23

Här står: ”En väsentlig del av kommunens styrka ligger i den vidsträckta landsbygden med dess varierande kultur- och naturmiljöer . . .”.

Vår kommentar: Denna ”styrka” är väl värd att slå vakt om och vårda.

 

 

B. Allmänna synpunkter

 

Sid 23

·        Det är positivt att kommunen anser att vindkraftsutbyggnaden måste styras ifrån en helhetssyn och av det allmänna intresset av att få ut effektivast möjliga elproduktion till priset av minsta möjliga negativa miljöpåverkan.

 

·        Det är positivt att kommunen framhåller att en väsentlig del av kommunens styrka ligger i den vidsträckta landsbygden med dess varierande natur- och kulturmiljöer.

 

·        Det är bra att kommunen vill styra vindkraftsutbyggnaden på ett sådant sätt att prioriterade natur- och kulturmiljöer lämnas orörda och opåverkade.

 

·        Det är positivt att kommunen vill styra och koncentrera utbyggnaden till de ur vindkraftssynpunkt lämpligaste områdena vilka har potential att rymma betydande produktionsanläggningar.

 

·        Det är positivt att kommunen framhåller att stor hänsyn måste tas till de negativa effekter som vindkraftsetableringar kan medföra även rent visuellt. – Denna effekt gäller såväl dag- som nattetid.

 

·        Det är mycket positivt att kommunen kräver att vindkraftsetableringar lämplighetsprövas i detaljplan.

 

Sid 25

Fyra områden är utpekade som lämpligast att bygga ut för större vindkraftsetable-ringar. Dessa är:

                Delar av Nävlingeåsen

                Del av Matterödsåsen

                Område väster om Vittsjö

                Ett område öster om Emmaljunga

 

·        Bra att vindkraftutbyggnaden rekommenderas ske huvudsakligen i områden  med hög vindkraftspotential.

 

 

 

·        Med anledning av de stora investeringar som krävs och den bristande erfaren-het man ännu har att bygga stora anläggningar i skogsbygder och de följd-

verkningar eventuella misslyckanden kan få för naturen, för enskilda  personer,     för samhället i stort men också för exploatörerna föreslås att man börjar med ett område, skaffar sig erfarenheter och gör utvärderingar.  Först därefter fortsätter utbyggnaden av område 2, sedan med område 3 osv.  

 

·        Undvik att starta vindkraftsutbyggnaden i  kommunens s k  bullerfria områden.

 

·        Eftersom kunskapen om storskalig vindkraftsetablering i skogsområden är mycket bristfällig förslås att ”Del av Matterödsåsen” inte exploateras i ett första skede. Området är enligt kommunens översiktsplan delvis ett s k ”bullerfritt område”, har ett rikt djurliv och är ett område där Hässleholm med grannkommunerna Höör, Klippan och Perstorp ännu inte presenterat en gemensam syn på vindkraftsetableringen.

 

·        Utsträckningen av ”Område väster om Vittsjö” föreslås bli förminskat i söder. Området söder om  vägen Mörkhult –Björkholm föreslås bli ett prioriterat naturområde. Se bilaga 1.

 

Sid 27

·        Bra att områden utpekas som är olämpliga för vindkraftsutbyggnad

     (t ex  prioriterade natur- och kulturmiljöområden).

 

Sid 31

·        Bra att detaljplan krävs för utbyggnad.

 

·        Att beakta: Nermonteringskostnader skall finnas med i planeringen av vindkraftsutbyggnaden.

 

·        Vi föreslår att grannkommunerna skall åläggas att samråda med vår kommun för alla verk, som planeras byggas inom ett avstånd på 3 km från kommun-gränsen.

 

·        Hos exploatören bör ligga ett utredningskrav på att visa att föreslagna verk,  förutom att de är fysiskt och ekonomiskt möjliga, även är ekologiskt försvarbara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  Allmänna synpunkter på ”TEMA VINDKRAFT Miljökonsekvensbeskrivning 2008-11-20

 

Miljökonsekvensbeskrivningen har inte nog kraftfullt poängterat  miljöproblemen i anslutning till varje verk, i form av buller, ljuseffekter dag som natt samt skuggbildning.

 

 

D.  Särskilda synpunkter på ”TEMA VINDKRAFT Miljökonsekvensbeskrivning 2008-11-20

 

Sid 8

Förtydliga meningen ”Under år 2006 var elanvändningen . . .   som de verksamheter ligger i Skurups kommun.”   

 

Sid 13

Förtydliga meningen ”I norra delen mot kommungränsen . . .   och en skyddsskog av tall.”

 

Sid 16

Hur markeras på kartan våtmarker? – Jämför karta och teckenförklaring!

 

Sid 20

Finns det kalkgrottor inom område 4?

 

Sid 21

Vi delar uppfattningen att ”Göingeåsen-Ebbjörnarp-Ignaberga-Tykarp”, ”Finjasjöbygden”, ”Vittsjö-Verum” och ”Ignaberga/Gumlösa” bör undantas från vindkraftsetablering.

 

 

För GBF och med miljövänliga hälsningar

 

 

 

Lennart Mattson                                                                                Arne Gustavsson

Ordförande                                                                                       Styrelseledamot