Osby kommun

Miljö- och byggkontoret

283 80 OSBY

 

 

Angående “Förslag till lokala miljömål för Osby kommun

 

Styrelsen i vår  förening har av olika skäl  inte haft möjlighet att tränga in det omfattande material som presenterats i “remissutgåvan november 2007 för Miljömål och miljöhandlingsprogram för Osby kommun”. Endast ett par påpekanden kommer därför att göras.

 

På sidan 80 kan bl a läsas:

“Malsjön ska renas i största möjliga grad från torvpartiklar via sedimenterings-dammar”.  –  Vår kommentar: Viktigt med rening,  men också viktigt att man minimerar tillförseln av nya humusämnen. Tillförseln till sjöarna av humusfärgat vatten har av flera orsaker ökat. Detta är inte en önskad utveckling, bl a  med tanke på bevarandet av den biologiska  mångfalden.  Det är av denna anledning väsentligt att sådana krav ställs på verksamheten vid torvtäkt, så att utläckaget av humus-ämnen till omgivande vattendrag minimeras. Ett effektivt kontrollprogram bör skapas som underlättar bedömningar huruvida insatta åtgärder är tillräckliga.

 

Kälsved.  –  Vi vill uppmärksamma de stora kultur- och naturvärden som finns där i form av gamla träd och gammal skog samt ett bevaransvärt kulturlandskap. Ett mål måste väl vara att  vårda dessa.

 

 

Arne Gustavsson                                                                           Ole Tryggeson

Ordförande                                                                                   Sekreterare                   

0451-155 51

arne.gbf@swipnet.se