Osby kommun

Kommunledningskontoret

283 00 OSBY

 

 SAMRÅDSYTTRANDE

 

Angående ”Förslag till Översiktsplan för Osby kommun

 

1. Såvitt vi nu kan bedöma är framlagt förslag i sina huvuddrag bra.

2.  För att förbereda en satsning på lokalt producerade livsmedel behöver jordbruksmark skyddas mot exploatering. Den obrukade kulturjorden måste ses som att värdefullt kapital och en förutsättning för produktion av livsmedel. Därför bör bebyggelse och industri i första hand styras till skogsmark runt Osby tätort. Bebyggelse i Hasslaröd och Marklunda m fl öppna områden bör därför undvikas. Även med tanke på landskapsbilden och ur mångfalds-perspektiv är de öppna markerna värdefulla, även de som befinner sig i en igenväxningsfas. 

 

3. Vid de delar nära Osbysjöns stränder som är tillgängliga för allmänheten bör en gång- och cykelled anläggas på ett sådant sätt att inte strandzonen påverkas.

 

4. ”Värdefulla naturområden ska skyddas och befintliga våtmarker med höga naturvärden ska värnas och nyskapande av våtmarker uppmuntras.” – Denna målsättning vill vår förening slå ett särskilt slag för!

5. Strandskyddet är viktigt att beakta.

6.  Antalet sjöar i kommunen är stort. Hur stort beror på vilken definition man har på minsta arealen för en sjö. Vi föreslår att gränsen sätts vid 1 hektar. Då har kommunen, enligt uppgifter angivna på sidan 14, sammanlagt 40 sjöar jämte ett stort antal mindre vattensamlingar (dammar m m).

      

 

För GBF och med miljövänliga hälsningar

 

 

 

Lennart Mattson                                                                Arne Gustavsson                                           

Ordförande                                                                      Styrelseledamot