Vår tomt ligger i den sydligaste delen av Göinge och kommungränsen mot Kristianstad går i Vramsån som vi kan skymta några hundra meter söderut. Det ligger i öppet landskap med svagt kuperad terräng. Närmast omges vi av betesmarker där en ko-flock på ca 70 djur håller landskapet öppet och på andra sidan odlas vall för att ge vinterfoder till djuren - allt ekologiskt och KRAV-certifierat. Små skogsbackar finns också i tomtens närhet.

Förutom mindre översvämningar på åkrarna på våren så finns inget öppet vatten inom synhåll. Men mindre än en kilometer åt NV ligger Store Mosse. Vi ser inget av mossen, som till väldigt stor del är beväxt av sly, buskar och mindre träd, men vi hör tranorna samlas på kvällarna för att övernatta tillsammans. Några stilla vårkvällar kunde vi också höra småfläckiga sumphönans enformiga "droppande" visslingar från vår tomt. Sannolikt satt den i någon vassrugge i kanten på mossen.

En annan kul obs utgör den vita stork som under några timmar en kväll i maj traskade runt på åkern på andra sidan vägen. Den var ringmärkt, men inte med storkprojektets färgringar utan enbart med en metallfärgad ring. Enligt Berit Cavallin på storkprojektet rörde det sig troligen om stork som fötts i en djurpark och släppts ut därifrån.

Vi har ägt vår tomt i tre år, men först 2014 har det blivit vår permanenta hemvist och med lite mer aktivt skådande skulle vi säkert kunna räkna in ytterligare några arter.
/Per & Anna Winqvist,årets tomtkryssvinnare

Utlottning bland årets tomtkryssare

Kerstin Nilsson, Hässleholm, har fått en fågelholk av GBF som hederspris för sitt deltagande i GBF:s tomtkrysstävling 2014, där det gällde att observera olika fågelarter på eller från den egna tomten. Se bilder/GBF-aktiviteter.

Kerstin Nilsson visar sin fågelholk

Totalt blev det 119 kryssade fågelarter

Enligt art
01-01 bergfink
06-15 bivråk
01-21 björktrast
11-01 bläsgås
01-01 blåmes
01-01 bofink
08-22 brun kärrhök
05-05 buskskvätta
01-01 domherre
03-20 dubbeltrast
02-20 duvhök
04-08 ejder
05-12 enkelbeckasin
01-01 entita
02-23 fasan
04-30 fiskgjuse
02-?? fiskmås
02-05 glada
03-23 gransångare
01-01 grågås
02-20 gråhäger
05-31 grå flugsnappare
03-02 gråsiska
01-01 gråsparv
01-05 gråtrut
01-?? gräsand
01-01 grönfink
01-25 gröngöling
01-01 grönsiska
05-15 grönsångare
01-13 gulsparv
01-25 gärdsmyg
05-05 gök
04-?? göktyta
02-24 havsörn
04-?? hussvala
01-?? häger
03-30 hämpling
05-31 härmsångare
02-26 järnsparv
01-01 kaja
01-30 kanadagås
01-?? kattuggla
03-18 knipa
02-20 knölsvan
01-01 koltrast
01-01 korp
03-02 korsnäbb
01-01 kråka
09-14 kungsfågel (död)
04-29 ladusvala
06-18 lärkfalk
04-21 lövsångare
04-05 mindre hackspett
01-01 mindre korsnäbb
10-23 mindre sångsvan
04-21 morkulla
04-21 myrspov
07-06 nattskärra
05-08 näktergal
01-01 nötskrika
01-01 nötvecka
01-16 ormvråk
04-27 orre
01-01 pilfink
06-08 pilgrimsfalk
01-01 ringduva
06-15 råka
02-26 röd glada
01-01 rödhake
04-26 rödstjärt
03-28 rödvingetrast
04-28 s v flugsnappare
01-19 sidensvans
04-09 sjöorre
01-01 skata
03-18 skogsduva
03-29 skogssnäppa
03-12 skrattmås
05-05 småfläckig sumphöna
02-?? sothöns
01-18 sparvhök
01-13 spillkråka
03-02 stare
01-04 steglits
01-01 stenknäck
06-30 stenskvätta
01-01 stjärtmes
03-?? storskarv
02-28 storskrake
04-?? storspov
05-24 strandskata
01-01 större hackspett
04-21 svarthätta
01-01 svartmes
02-23 sånglärka
01-15 sångsvan
03-24 sädesärla
02-20 sädgås
10-12 sävsparv
01-01 talgoxe
02-13 talltita
03-10 taltrast
01-03 tamduva
03-02 tofsvipa
05-17 tornseglare
03-02 trana
05-26 trastsångare
04-?? trädgårdssångare
04-01 trädkrypare
04-09 trädlärka
05-06 trädpiplärka
01-01 turkduva
07-24 törnskata
05-09 törnsångare
04-30 vitkindad gås
05-02 vit stork
04-21 ängspiplärka
04-25 ärtsångare
Enligt datum
01-01 bergfink
01-01 blåmes
01-01 bofink
01-01 domherre
01-01 entita
01-01 grågås
01-01 gråsparv
01-01 grönfink
01-01 grönsiska
01-01 kaja
01-01 koltrast
01-01 korp
01-01 kråka
01-01 mindre korsnäbb
01-01 nötskrika
01-01 nötvecka
01-01 pilfink
01-01 ringduva
01-01 rödhake
01-01 skata
01-01 stenknäck
01-01 stjärtmes
01-01 större hackspett
01-01 svartmes
01-01 talgoxe
01-01 turkduva
01-03 tamduva
01-04 steglits
01-05 gråtrut
01-13 gulsparv
01-13 spillkråka
01-15 sångsvan
01-16 ormvråk
01-18 sparvhök
01-19 sidensvans
01-21 björktrast
01-25 gröngöling
01-25 gärdsmyg
01-30 kanadagås
01-?? gräsand
01-?? häger
01-?? kattuggla
02-05 glada
02-13 talltita
02-20 duvhök
02-20 gråhäger
02-20 knölsvan
02-20 sädgås
02-23 fasan
02-23 sånglärka
02-24 havsörn
02-26 järnsparv
02-26 röd glada
02-28 storskrake
02-?? fiskmås
02-?? sothöns
03-02 gråsiska
03-02 korsnäbb
03-02 stare
03-02 tofsvipa
03-02 trana
03-10 taltrast
03-12 skrattmås
03-18 knipa
03-18 skogsduva
03-20 dubbeltrast
03-23 gransångare
03-24 sädesärla
03-28 rödvingetrast
03-29 skogssnäppa
03-30 hämpling
03-?? storskarv
04-01 trädkrypare
04-05 mindre hackspett
04-08 ejder
04-09 sjöorre
04-09 trädlärka
04-21 lövsångare
04-21 morkulla
04-21 myrspov
04-21 svarthätta
04-21 ängspiplärka
04-25 ärtsångare
04-26 rödstjärt
04-27 orre
04-28 sv.flugsnappare
04-29 ladusvala
04-30 fiskgjuse
04-30 vitkindad gås
04-?? göktyta
04-?? hussvala
04-?? storspov
04-?? trädgårdssångare
05-02 vit stork
05-05 gök
05-05 buskskvätta
05-05 småfläckig sumphöna
05-06 trädpiplärka
05-08 näktergal
05-09 törnsångare
05-12 enkelbeckasin
05-15 grönsångare
05-17 tornseglare
05-24 strandskata
05-26 trastsångare
05-31 grå flugsnappare
05-31 härmsångare
06-08 pilgrimsfalk
06-15 bivråk
06-15 råka
06-18 lärkfalk
06-30 stenskvätta
07-06 nattskärra
07-24 törnskata
08-22 brun kärrhök
09-14 kungsfågel
10-12 sävsparv
10-23 mindre sångsvan
11-01 bläsgås

Carl-Axel ANDERSSON, Tormestorp
  40 arter (2014-05-07)
  01-01 stenknäck
01-01 talgoxe
01-01 nötväcka
01-01 entita
01-01 blåmes
01-01 skata
01-01 bofink
01-01 bergfink
01-01 domherre
01-03 st.hackspett

01-03 pilfink
01-06 grönsiska
01-06 grönfink
01-09 rödhake
01-10 kaja
01-13 koltrast
01-15 nötskrika
01-19 ringduva
01-21 björktrast
01-22 kråka
01-24 sparvhök
02-17 sångsvan
02-26 röd glada
02-27 grågås
03-10 ormvråk
03-10 trana
03-19 steglits
03-19 korp
03-20 taltrast
03-23 gransångare

03-28 sädesärla
03-29 gräsand
04-02 rödvingetrast
04-05 mindre hackspett
04-24 stare
04-26 rödstjärt
04-27 ärtsångare
04-30 s v flugsnappare
05-05 ladusvala
05-07 trädgårdssångare


Karin & Björn EVBY, Tviggasjö/Bjärnum
  37 arter (2014-07-28)
  Från sommarstugan i Tviggasjö, invid lilla sjön Snabagylet

  01-01 domherre
01-01 koltrast
01-01 talgoxe
01-01 svartmes
01-01 blåmes
01-01 nötskrika
01-01 nötvecka
01-01 korp
01-01 grågås
01-01 stjärtmes

01-01 mindre korsnäbb
01-01 större hackspett
02-28 entita
02-28 kanadagås
02-28 storskrake
05-01 gråhäger
05-01 s v flugsnappare
05-01 rödhake
05-01 taltrast
05-01 ärtsångare
05-01 svarthätta
05-01 lövsångare
05-01 morkulla
05-01 ringduva
05-19 trana
05-19 gök
05-19 ormvråk
06-15 spillkråka
06-15 bofink
06-15 bivråk

06-15 fiskmås
07-07 skata
07-07 gransångare
07-07 trädgårdssångare
07-07 sädesärla
07-28 trädkrypare
07-28 sparvhök


Arne GUSTAVSSON, Hässleholm
  45 arter (2014-12-28)
  01-03 koltrast
01-03 rödhake
01-03 gråsparv
01-03 kaja
01-03 blåmes
01-03 kråka
01-03 skata
01-03 talgoxe
01-04 steglits
01-04 ringduva

01-10 pilfink
01-11 grönfink
01-13 bofink
01-30 bergfink
01-30 gulsparv
01-30 grönsiska
02-01 sångsvan
02-21 grågås
02-22 sidensvans
03-13 skrattmås
03-16 järnsparv
03-16 gråtrut
03-28 sädesärla
03-20 fiskmås
03-20 trana
03-23 tamduva
03-23 nötvecka
04-07 turkduva
04-21 björktrast
04-21 myrspov

04-25 ärtsångare
04-27 lövsångare
05-07 s v flugsnappare
05-12 ladusvala
05-14 rödstjärt
05-19 morkulla
05-20 tornseglare
06-01 strandskata
06-16 trädgårdssångare
06-25 korp
07-05 glada
09-10 häger
10-05 stare
11-09 st.hackspett
12-28 nötskrika


Iréne & Roland KJELLANDER, Hästveda
  71 arter (2014-08-29)
  03-02 tamduva 
03-02 nötskrika
03-02 ringduva 
03-02 skata
03-02 sidensvans
03-02 kaja
03-02 koltrast
03-02 kråka
03-02 st.hackspett
03-02 korp

03-02 stjärtmes
03-02 gråsparv
03-02 entita
03-02 pilfink
03-02 svartmes
03-02 grönfink
03-02 blåmes
03-02 bergfink
03-02 talgoxe
03-02 steglits
03-02 nötväcka
03-02 grönsiska
03-02 gråsiska
03-02 stenknäck
03-02 domherre
03-09 trana
03-09 gulsparv
03-10 fasan
03-10 gråtrut
03-16 knölsvan

03-16 grågås
03-16 röd glada
03-16 rödhake
03-16 sparvhök
03-16 ormvråk
03-16 skrattmås
03-16 fiskmås
03-16 sångsvan
03-24 sädesärla
03-24 bofink
04-03 järnsparv
04-03 taltrast
04-03 gransångare
04-21 svarthätta
04-21 havsörn
04-21 morkulla
04-26 lövsångare
04-27 sv.vit flugsnappare
04-30 gröngöling
04-30 spillkråka

04-30 storskarv
04-30 ärtsångare
04-30 fiskgjuse
04-30 rödstjärt
05-05 buskskvätta
05-05 björktrast
05-05 stare
05-06 gök
05-19 trädgårdssångare
05-20 törnsångare
05-26 trastsångare
05-26 tornseglare
05-31 grå flugsnappare
05-31 härmsångare
07-12 ladusvala
07-12 bivråk
07-05 tornfalk
08-29 göktyta
08-29 hussvala
08-29 trädpiplärka

08-29 stenskvätta
Anders Linus LARSSON, Hässleholm
  52 arter (2014-11-01)
  01-01 ringduva
01-01 pilfink
01-01 nötväcka
01-01 skata
01-01 talgoxe
01-01 bofink
01-01 domherre
01-01 rödhake
01-01 koltrast
01-01 stenknäck

01-01 grönsiska
01-01 blåmes
01-03 kaja
01-15 kråka
01-16 st.hackspett
01-16 bergfink
01-16 grönfink
01-18 steglits
01-24 sparvhök
01-30 kanadagås
02-02 grågås
02-14 gråtrut
02-16 sångsvan
02-20 gråhäger
02-24 gråsparv
03-04 röd glada
03-20 stare
04-01 gransångare
04-06 björktrast
04-06 taltrast

04-07 skrattmås
04-12 fiskmås
04-13 ormvråk
04-23 svarthätta
04-23 lövsångare
04-30 s v flugsnappare
05-01 stjärtmes
05-10 rödstjärt
05-14 törnsångare
05-21 sädesärla
05-22 näktergal
05-22 trädgårdssångare
05-22 tornseglare
06-07 strandskata
06-18 grå flugsnappare
07-04 ladusvala
07-05 korp
07-16 mindre korsnäbb
07-23 mindre hackspett
10-15 vitkindad gås

10-15 gärdsmyg
11-01 bläsgås

Gunhild LINDHE, Boalt, Vittsjö
  67 arter (2014-09-01)
  01-13 blåmes
01-13 talgoxe
01-13 entita
01-13 nötväcka
01-13 domherre
01-13 kråka
01-13 korp
01-13 skata
01-13 koltrast
01-13 gulsparv

01-13 spillkråka
01-13 nötskrika
01-13 svartmes
01-13 st hackspett
01-13 stjärtmes
01-16 ormvråk
01-19 stenknäck
01-19 pilfink
02-13 bergfink
02-13 talltita
02-15 grågås
02-18 ringduva
02-20 duvhök
02-21 glada
02-21 sångsvan
02-24 havsörn
02-24 kaja
02-24 björktrast
02-26 järnsparv
02-26 knölsvan

03-02 korsnäbb
03-11 tranor
03-11 bofink
03-18 skogsduva
03-18 kanadagås
03-18 grönfink
03-20 dubbeltrast
03-20 kattuggla
03-20 rödhake
03-20 sparvhök
03-29 skogssnäppa
04-01 gransångare
04-01 fiskmås
04-01 gärdsmyg
04-01 gräsand
04-01 trädkrypare
04-05 stare
04-08 sädesärla
04-09 trädlärka
04-21 lövsångare

04-21 ängspiplärka
04-27 orre
04-28 sv vit flugsnappare
04-29 svarthätta
04-29 vitkindad gås
05-06 ärtsångare
05-06 trädpiplärka
05-07 gök
05-07 morkulla
05-07 trädgårdssångare
05-12 gröngöling
05-12 enkelbeckasin
05-12 grönfink
05-15 grönsångare
05-16 göktyta
05-30 tornseglare
09-01 nötkråka

Kerstin NILSSON, Hässleholm
  49 arter (2014-05)
  01 koltrast
01 blåmes
01 talgoxe
01 skata
01 kaja
01 kråka
01 pilfink
01 häger
01 nötväcka
01 sångsvan

01 grågås
01 gräsand
01 större hackspett
01 bofink
01 rödhake
01 korp
01 ringduva
01 kattuggla
02 steglits
02 entita
02 ormvråk
02 stare
02 knölsvan
02 sothöns
02 bergfink
02 fiskmås
02 spillkråka
03 glada
03 gröngöling
03 rödvingetrast

03 gransångare
03 skrattmås
03 storskarv
03 tofsvipa
03 grönfink
04 trana
04 göktyta
04 storspov
04 sädesärla
04 lövsångare
04 trädgårdssångare
04 ärtsångare
04 vitkindad gås
05 hussvala
05 gök
05 björktrast
05 s v flugsnappare
05 näktergal
05 ladusvala


Kristina PERSSON, Hässleholm
  63 arter (2014-12-27)
  01-01 kaja
01-01 kråka
01-01 gråsparv
01-01 skata
01-02 rödhake
01-03 tamduva
01-04 blåmes
01-05 grönfink
01-05 ringduva
01-05 koltrast

01-06 pilfink
01-07 gråtrut
01-08 talgoxe
01-13 stenknäck
01-14 domherre
01-15 bofink
01-15 bergfink
01-15 sångsvan
02-01 grönsiska
02-01 grågås
02-01 nötväcka
02-04 turkduva
02-11 korp
02-20 knölsvan
02-21 entita
02-26 röd glada
03-08 trana
03-18 knipa
03-19 stare
03-27 järnsparv

04-07 skrattmås
04-08 fiskmås
04-10 sparvhök
04-13 kattuggla
04-14 ormvråk
04-17 taltrast
04-22 sädesärla
04-24 lövsångare
04-27 ärtsångare
04-30 vitkindad gås
05-01 rödstjärt
05-06 s v flugsnappare
05-16 tornseglare
05-16 gransångare
05-17 näktergal
05-17 svarthätta
05-18 gök
05-24 strandskata
06-15 mindre hackspett
07-02 gråhäger

07-05 hussvala
07-27 björktrast
07-28 ladusvala
08-25 gräsand
09-27 nötskrika
10-01 mindre korsnäbb
10-07 gärdsmyg
10-23 mindre sångsvan
10-29 storskarv
11-07 stjärtmes
11-19 sidensvans
11-27 trädkrypare
12-27 spillkråka

Håkan WINQVIST, Hässleholm
  61 arter (2014-12-13)
  01-01 ringduva
01-01 turkduva
01-01 kaja
01-01 skata
01-01 rödhake
01-01 koltrast
01-01 gråsparv
01-01 pilfink
01-01 bofink
01-01 grönfink

01-01 talgoxe
01-01 blåmes
01-05 grönsiska
01-05 gråtrut
01-18 bergfink
01-18 stenknäck
01-18 tamduva
01-18 sparvhök
01-19 kråka
01-19 sidensvans
02-06 grågås
02-20 domherre
03-01 gröngöling
03-09 röd glada
03-09 trana
03-06 sångsvan
03-15 skrattmås
03-16 stare
03-22 fiskmås
03-25 taltrast

03-28 rödvingetrast
03-31 järnsparv
04-08 ejder
04-09 sjöorre
04-10 steglits
04-11 sädesärla
04-25 ärtsångare
04-28 svarthätta
05-06 gransångare
05-07 s v flugsnappare
05-09 lövsångare
05-10 rödstjärt
05-14 ladusvala
05-16 näktergal
05-17 gök
05-17 tornseglare
05-24 vitkindad gås
06-08 pilgrimsfalk
06-10 tovsvipa
06-15 råka

07-19 fiskgjuse
07-24 gråhäger
08-03 hussvala
08-10 törnsångare
08-22 hussvala
08-24 törnskata
10-12 sävsparv
10-26 duvhök
10-26 gärdsmyg
12-13 stjärtmes
12-13 storskarv

Per & Anna WINQVIST, Bjärröd (mellan Häglinge och Rickarum)
  75 arter (2014-10-19)
  01-18 koltrast
01-18 blåmes
01-18 talgoxe
01-18 skata
01-18 kråka
01-19 ormvråk
01-19 kråka
01-25 sångsvan
01-25 gröngöling
01-25 gärdsmyg

01-25 björktrast
01-25 entita
01-26 nötskrika
01-26 grönfink
01-27 korp
01-31 kaja
02-02 gulsparv
02-04 domherre
02-05 glada
02-10 gräsand
02-10 gråtrut
02-10 kattuggla
02-20 sädgås
02-23 sånglärka
03-02 trana
03-02 tofsvipa
03-02 stare
03-05 storskrake
03-06 grågås
03-07 ringduva

03-10 kanadagås
03-10 taltrast
03-12 skrattmås
03-15 fasan
03-15 bofink
03-18 rödhake
03-20 fiskmås
03-28 stjärtmes
03-29 sädesärla
03-29 gransångare
03-30 steglits
03-30 hämpling
04-05 pilfink
04-22 ladusvala
04-25 häger
04-25 knipa
05-01 småfläckig sumphöna
05-02 vit stork
05-05 buskskvätta
05-06 gök

05-09 törnsångare
05-10 lövsångare
05-11 göktyta
05-16 näktergal
05-18 rödstjärt
05-18 stenknäck
05-25 morkulla
05-29 tornseglare
05-30 trädgårdssångare
06-01 svarthätta
06-18 lärkfalk
06-30 stenskvätta
07-03 större hackspett
07-06 hussvala
07-06 nattskärra
07-09 gråsparv
07-13 spillkråka
07-13 grå flugsnappare
07-24 törnskata
07-24 råka

08-04 sparvhök
08-22 brun kärrhök
08-23 ängspiplärka
09-09 bergfink
10-19 rödvingetrast
Lars ÅKERMAN, Åraslöv
  45 arter (2014-11-13)
  01 talgoxe
01 större hackspett
01 blåmes
01 rödhake
01 pilfink
01 gråsparv
01 bofink
01 kaja
01 kråka
01 skata

01 nötväcka
01 entita
01 grönfink
01 grönsiska
01 koltrast
01 bergfink
01 stenknäck
01 sparvhök
01 röd glada
01 ormvråk
01 domherre
01 ringduva
01 björktrast
02-23 fasan
02-26 gråtrut
02-27 steglits
03-07 stare
03-10 trana
03-10 grågås
03-24 tofsvipa

03-28 taltrast
03-28 järnsparv
04-11 sädesärla
04-26 ärtsångare
04-28 sv.flugsnappare
04-29 ladusvala
05-05 gök
05-08 näktergal
05-15 trädgårdssångare
05-20 törnsångare
06-01 hämpling
06-06 tornseglare
06-22 hussvala
09-19 råka
11-13 trädkrypare